מטרות הקהילה

 1. לקדם, לטפח ולפתח את השימוש במערכת ניהול תוכן ג'ומלה בישראל.
 2. לאגד ולארגן פעילות משתמשי מערכת ניהול תוכן ג'ומלה בישראל.
 3. לעמוד בקשר עם גופים דומים ברחבי העולם ולפעול מטעמם בישראל.
 4. לקיים פעילויות על בסיס קבוע ומזדמן במקומות שונים בארץ - ובכלל זה כנסים, ימי עיון, הרצאות, הקרנות סרטים , דיונים פתוחים ואירועים אחרים.

חברות בקהילה

 1. החֲבֵרוּת בקהילה היא פרטית (לא חברות ולא תאגידים).
 2. החֲבֵרוּת בקהילה אינה כרוכה בתשלום עבור החֲבֵרוּת בה.
 3. כל מי שנרשם לאתר של הקהילה נחשב כחבר בקהילה.
  כחלק מתהליך ההרשמה, הנרשם, המעוניין להיות חבר בקהילה, יחתום על הסכמתו לתקנון הקהילה.
 4. הפסקת חברות תבוצע באחד משני האירועים: (א) חבר הקהילה ביטל הרשמתו באתר, או (ב) הנהלת הקהילה החליטה לבטל הרשמתו.

זכויות וחובות החברים

 1. כל חבר יקיים את תקנות הקהילה וינהג על פי הן ועל פי החלטות כלשהן של האסיפה הכללית של הקהילה ו/או של ועד הקהילה. הערה: תקנון השימוש באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ויוכנס כנספח לתקנון בשלב מאוחר יותר.
 2. כל חבר יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של חברי הקהילה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. כל חבר יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לוועדת הביקורת של הקהילה. כל חבר יהיה רשאי להציע את נציגו ו/או כל אדם אחר לתפקיד כלשהו בארגון כלשהו של הקהילה לרבות הועד, ובמידה ויבחר, יהיה רשאי להחזיק בתפקיד זה, בתנאי שהוא חבר הקהילה.
 3. חבר הקהילה זכאי להשתתף בפעולות הקהילה וליהנות משירותיה.

מוסדות הקהילה

 1. אסיפה כללית:
  1. מורכבת מכלל חברי הקהילה.
  2. תקיים, לפחות, פגישה שנתית אחת.
  3. הפגישה, כולל סדר יום, תפורסם באתר הקהילה והודעות דואל ישלחו לחבריה.
  4. בפגישה השנתית ידונו הנושאים הבאים:
   1. דיון בדו"ח הפעולות של הועד בשנה הנדונה ודיון בדוחות הכספיים (אם יש) שיוגשו לאסיפה. קביעת העקרונות להנחיות הפעולות של הקהילה בשנה הבאה ואישור תקציב שיוגש לפעולות אלה.
   2. בחירת ועד.
   3. בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר.
   4. אישור ושינוי תקנון הקהילה.
   5. כל עניין אחר שהועד או יו"ר הועד החליטו להביא בפני האסיפה הכללית ובלבד שעניין זה צוין בהזמנה
   6. כל האספות השנתיות יגובו בסיכומים שיהיו זמינים לכל חברי הקהילה באתר הקהילה
 2. ועד הקהילה:
  1. הוועד יורכב משני חברים לפחות ולא יותר מתשעה חברים
  2. תפקידי הוועד יהיו:
   1. להוציא לפועל וליישם את כל ההחלטות של האסיפות הכלליות של הקהילה וכן לנהל את הקהילה וענייניה.
   2. לבחור אחד מבין חברי הועד  לתפקיד יו"ר קבוע של הועד והוא יכהן כיו"ר בכל ישיבות הועד.
   3. להתוות את דרכי הפעולה של הקהילה לרבות בכל הנוגע לתחומים מנהליים, התקשרויות עם צדדים שלישיים, פעולות ציבוריות וכו'.
   4. להפעיל את הקהילה עפ"י מטרות הקהילה והוראות תקנון זה.
   5. לבצע את מטרות הקהילה.
   6. לייצג את הקהילה כלפי כל הגורמים השונים ובין היתר בפני רשויות, מוסדות וגופים אחרים.
   7. לקבוע לעצמו את סדרי הדיונים האופן שבו הוא יבצע את תפקידיו כפוף תמיד להוראות תקנות אלה.
   8. מנהלי הקהילה לא יהיו זכאים ליהנות מנכסים ו/או מרכוש ו/או מרווחים מכל סוג שהוא של הקהילה, בין אם בתוך תקופת היותם מנהלים בקהילה ובין אם חדלו לכהן כמנהלים בקהילה.
  3. כל פגישות הוועד יגובו בסיכומים שיהיו זמינים לחברי הקהילה באתר הקהילה
  4. הוועד ייפגש לפחות אחת לחודש (גם דיונים וירטואליים ייחשבו כמפגש של הוועד)
 3. וועדת ביקורת או גוף מבקר:
  1. האסיפה הכללית הרגילה של הקהילה תמנה ועדת ביקורת ו/או גוף מבקר
  2. לא יכהן אדם בוועדת ביקורת או בגוף המבקר כל עוד הוא חבר בוועד
  3. תפקיד וועדת הביקורת הוא לוודא שהפעילות שמבצע הוועד תואמת את תקנות הקהילה ומקיימת את החלטות הוועידה.
 4. גופים נוספים \ אחרים:
  1. הוועד יהיה ראשי להאציל מסמכותו לחברי הקהילה לצורך ביצוע משימות התואמות את מטרות הקהילה ואת החלטות הועידה, כדוגמת: ניהול הפורום, ניהול האתר, ייצוג הקהילה מול גורמים אחרים וכד'.

עליך להירשם כדי להוסיף תגובות

עדן אוריון

עוסק באמנות אסטרונומיה ומולטימדיה לפרנסה. אוהב מאוד את החיים כפי שהם ומשתדל למצות אותם ככל האפשר. לא מחפש דברים נסתרים. היופי גלוי לעין. אנשים שאשמח להכיר כאלה שאמנות, אסטטיקה, יופי, שמים וכוכבים כפי שהם מעניינים ומרתקים אותם.
אתר המחבר/ת: http://edenorion.com